Algemene
Voorwaarden


R A A Q T is gevestigd aan de Duyfhuys 4, 5473 ST te Heeswijk-Dinther en als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17268599.

R A A Q T is een grafisch ontwerpbureau voor zowel logo/branding trajecten als folders, magazines, websites, belettering, drukwerk en alles daartussenin. Daarnaast geeft R A A Q T advies en uitvoering aan social mediakanalen en digitale advertenties.

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van mijn diensten. Ik heb mijn best gedaan deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Heb je vragen over (onderdelen) uit deze voorwaarden, neem dan gerust contact met me op via info@raaqt.nl


Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
R A A Q T: de partij waar de opdrachtgever een dienst afneemt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die een opdracht verstrekt of wenst te verstrekken aan R A A Q T.
Opdracht: de werkzaamheden/diensten die R A A Q T voor opdrachtgever gaat verrichten en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Hosting: het verhuren van ruimte op een server ten behoeve van het ‘in de lucht’ brengen en houden van websites en/of e-mail.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.
Voor de leesbaarheid van deze voorwaarden wordt Opdrachtgever ook aangeduid met ‘je, jij, jou of jouw’ en worden Opdrachtgever en R A A Q T samen ook ‘Partijen’ en los van elkaar ‘Partij’ genoemd.


Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, opdrachten, werkzaamheden, diensten en facturen van R A A Q T.
2. Eventueel door jou gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden pas als deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door R A A Q T zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
5. R A A Q T mag deze algemene voorwaarden wijzigen. Hierover ontvang je natuurlijk vooraf Schriftelijk bericht.
6. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (ongeldig) blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg een nieuwe afspraak maken ter vervanging van ongeldige bepaling. Deze afspraak zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling hebben.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij R A A Q T derden inschakelt.
8. In het geval de inhoud van deze algemene voorwaarden in strijd is met een tussen Partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.
9. Wanneer je akkoord gaat met een aanbod van R A A Q T, gaat R A A Q T ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.


Artikel 3 – Aanbod
1. Een aanbod van R A A Q T is tot dertig (30) kalenderdagen na de aanbiedingsdatum geldig, tenzij in het aanbod een andere geldigheidstermijn opgenomen is.
2. Alle genoemde prijzen in het aanbod zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Genoemde prijzen zijn exclusief extra kosten als drukwerk en licenties. Deze kosten worden apart geoffreerd.
3. Een prijsopgave is gebaseerd op de door jou verstrekte gegevens. R A A Q T gaat ervan uit dat die gegevens juist, volledig en actueel zijn
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden/diensten die in het aanbod zijn beschreven.
5. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn pas geldig als deze door R A A Q T Schriftelijk zijn bevestigd.
6. Een samengestelde offerte geldt als één geheel en kan niet deels worden aanvaardt. Dit betekent dat wanneer je slechts een deel van de offerte aanvaardt, R A A Q T niet verplicht is dat gedeelte van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
7. R A A Q T is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod en/of programmeer- en typefouten op de website en social mediakanalen.
8. Wanneer de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, kan R A A Q T niet meer gehouden worden aan het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod.


Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat:
a. je Schriftelijk akkoord gaat met een aanbod van R A A Q T;
b. R A A Q T een opdracht Schriftelijk aan jou bevestigt. R A A Q T gaat ervan uit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de te verrichten werkzaamheden/diensten, tenzij jij binnen drie (3) kalenderdagen laat weten dat dit niet zo is;
c. R A A Q T op jouw verzoek een begin gemaakt heeft met de uitvoering van de Opdracht.

2. Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.


Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht
1. R A A Q T neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de Opdracht naar beste inzicht, kennis en vermogen uitvoeren. R A A Q T zal haar best doen te streven naar een voor jou bruikbaar resultaat maar kan niet garanderen dat jij ook altijd het beoogde resultaat bereikt.

2. Voor zover dit niet leidt tot vertraging, zal R A A Q T je op de hoogte houden van de voortgang van de Opdracht.

3. R A A Q T heeft het recht de Opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren. Er kunnen bijvoorbeeld derden ingezet worden voor drukwerk, hosting, SEO en fotografie maar er kan ook samengewerkt worden met andere grafisch ontwerpers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 uit het Burgerlijk Wetboek zijn uitdrukkelijk niet van toepassing bij de inschakeling van derden.

4. R A A Q T kan haar diensten wijzigen. Hiervan word je vooraf Schriftelijk op de hoogte gesteld.

5. Jij levert alle gegevens, instructies, inlogcodes etc. die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht, op tijd aan. Ook zorg je ervoor dat R A A Q T over de juiste bevoegdheden beschikt. Als de benodigde informatie/toegang niet op tijd door R A A Q T is ontvangen, heeft R A A Q T het recht de uitvoering van de Opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, komen voor jouw rekening.

6. R A A Q T kan haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken als dit noodzakelijk is voor onderhoud, aanpassingen en verbeteringen van de systemen. Jij hebt in dat geval geen recht op restitutie en/of een andere vorm van compensatie. R A A Q T zal haar best doen om je hierover vooraf te informeren.

7. Jij bent je ervan bewust dat R A A Q T ook voor andere opdrachtgevers werkzaam is. Dit kunnen ook met jou concurrerende opdrachtgevers zijn.

8. Wanneer de start van de Opdracht wordt vertraagd door omstandigheden die voor jou rekening en risico komen, zul jij de daarmee verband houdende schade en kosten aan R A A Q T vergoeden.

9. Wanneer bepaalde diensten, die afhankelijk zijn van software van derden, niet meer kunnen functioneren door het ophouden van het bestaan van die software of die derden, dan is R A A Q T niet verplicht deze diensten te continueren of betalingen te retourneren.

10. Het is te allen tijde jouw verantwoordelijkheid om ontwerpen, concepten en adverteerbudgetten te controleren. Jij bent en blijft hiervoor eindverantwoordelijke.


Artikel 6 – Wijziging van de Opdracht

1. Wanneer tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de Opdracht goed uit te voeren, zullen Partijen in onderling overleg de Opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertijd en/of de prijs, zal R A A Q T dit aan jou communiceren.

2. R A A Q T zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan R A A Q T kunnen worden toegerekend.


Artikel 7 – Levertermijn

1. De door R A A Q T opgegeven termijnen zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien. De levertermijn vangt aan op het moment dat R A A Q T alle benodigde gegevens, content, toegang en informatie van jou heeft ontvangen.

2. In het geval dat een Opdracht in fasen uitgevoerd wordt, kan R A A Q T de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk hebt goedgekeurd en/of betaald.

3. In het geval R A A Q T verwacht een levertermijn niet te halen, zal zij dit aan jou laten weten. Een overschrijding van de levertermijn levert niet automatisch verzuim op.


Artikel 8 – Grafisch ontwerp Opdrachten

1. R A A Q T gaat ervan uit dat jij voor het sluiten van de overeenkomst kennis hebt genomen van de ontwerpstijl van R A A Q T.

2. Ontwerpen is een proces. Om te voorkomen dat dit proces oneindig lang duurt, heb je recht op een vooraf afgesproken aantal correctierondes. Zijn er meer correctierondes nodig, dan kan R A A Q T hier meerkosten voor in rekening brengen.

3. Je bent je ervan bewust dat voor uitvoering van de Opdracht jouw medewerking noodzakelijk is. Zonder de door R A A Q T verzochte informatie, kan er niet worden aangevangen met de uitvoering van de Opdracht.

4. R A A Q T kan niet garanderen dat het resultaat van de Opdracht op alle browsers en beeldschermen op exact dezelfde manier wordt weergegeven.

5. Voordat een ontwerp naar de drukker wordt gestuurd, vraagt R A A Q T jouw schriftelijke goedkeuring. Jij garandeert het ontwerp goed gecontroleerd te hebben op (typ/grammatica) fouten want na schriftelijke goedkeuring, zijn eventuele fouten voor jouw rekening.

6. R A A Q T zal in het proces van ontwerp tot drukkerij zoveel mogelijk met jou meedenken maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor kleurverschillen in drukwerk en verschillen in glans en/of dikte van de papiersoort.

7. Niet gekozen ontwerpen blijven eigendom van R A A Q T en zullen niet zonder toestemming van R A A Q T door jou gebruikt worden. R A A Q T heeft het recht de niet gekozen ontwerpen voor andere opdrachten te gebruiken.

8. Een Opdracht wordt als opgeleverd beschouwd als R A A Q T het resultaat van de Opdracht aan jou verstrekt heeft en jij hiermee akkoord gegaan bent. Een Opdracht wordt ook als opgeleverd beschouwd als het aantal afgesproken correctierondes verbruikt is. Voor oplevering is het dan niet noodzakelijk dat jij het resultaat hebt goedgekeurd.


Artikel 9 – Websites
1. Websites worden ontwikkeld met software van derden. R A A Q T kan daarom niet garanderen dat alle diensten op elk moment bruikbaar en/of toegankelijk zijn.

2. R A A Q T zal zich inspannen om een website naar wens te laten werken maar is niet verantwoordelijk voor eventuele niet werkende onderdelen in thema’s, het niet reageren van themamakers of het stoppen van (support) voor het thema vanuit de softwareleverancier. In het laatste geval dient in verband met de veiligheid/updates van de websites door jou een nieuw thema gekozen te worden. Dit kan betekenen dat de website door R A A Q T opnieuw ontwikkelt moet worden. De kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor jouw rekening.

3. Jij garandeert dat door jou aangeleverd materiaal (afbeeldingen, teksten, fonts, video’s etc.), gebruikt mag worden en vrijwaart R A A Q T voor alle aanspraken van derden in verband met het door jou aangeleverd materiaal.

4. Jij stelt R A A Q T tijdig op de hoogte van reclame of promotiecampagnes die kunnen leiden tot piekbezoek van je website. Wanneer je dit niet vooraf met R A A Q T communiceert, loop je het risico dat je website overbelast raakt.

5. Een door R A A Q T opgeleverde website mag niet gebruikt worden voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Voorbeelden van verboden handelingen en gedragingen zijn o.a.:
a. het openbaar maken en/of verspreiden van pornografische, extremistische, gewelddadige, racistische of discriminerende inhoud;
b. het ongevraagd verzenden van een grote hoeveelheid e-mail (SPAM);
c. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen (hacken);
d. seksuele intimidatie of lastigvallen van personen;
e. het uitvoeren van (D)Dos aanvallen;
f. het uploaden van virussen of andere bestanden of programma’s die afbreuk doen aan of schade toebrengen aan (de diensten van) R A A Q T.
Deze opsomming met verboden handelingen en gedragingen bevat slechts voorbeelden en is niet uitputtend.

6. R A A Q T is niet verantwoordelijk voor content die door jou wordt geüpload of enig verlies hiervan. De kwaliteit van door jou aangeleverde content kan van invloed zijn op het resultaat van de Opdracht.

7. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up, tenzij je een onderhoudscontract afgesloten hebt. .

8. Het registreren van een (sub)domeinnaam is jouw verantwoordelijkheid. Ook het sluiten van een overeenkomst met een hostingprovider is jouw verantwoordelijkheid, tenzij hosting onderdeel is van de Opdracht.

9. In het geval de Opdracht bestaat uit het wijzigen of onderhouden van een bestaande website, dan zorg je ervoor dat R A A Q T tijdig toegang krijgt tot het administrator gedeelte van deze website. Deze toegang wordt verstrekt voor de looptijd van de Opdracht.

10. Wanneer je in strijd handelt met bepalingen genoemd in dit artikel, heeft R A A Q T het recht content te verwijderen, systemen te blokkeren, de uitvoering van de opdracht uit te stellen of, bij ernstige overtreding, de overeenkomst te beëindigen, zonder hierbij gebruik te maken van een opzegtermijn en zonder dat je recht hebt op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag, schadevergoeding of een andere vorm van compensatie.

11. Een website wordt als opgeleverd beschouwd als R A A Q T het resultaat van de Opdracht aan jou heeft verstrekt en jij het resultaat hebt goedgekeurd. De Opdracht wordt in ieder geval als opgeleverd beschouwd als er een termijn van dertig (30) kalenderdagen is verstreken nadat R A A Q T aan jou het resultaat van de Opdracht heeft verstrekt en jij dit resultaat niet hebt afgekeurd.

12. Aanpassingen worden na oplevering niet meer kosteloos uitgevoerd.

13. Afwijkingen in het resultaat van de Opdracht ten opzichte van wat is overeengekomen, geven je niet het recht de website af te keuren, recht op teruggave van (een deel) van het factuurbedrag of ontbinding van de overeenkomst als deze afwijkingen van ondergeschikte betekenis zijn.


Artikel 10 – Hosting
1. Hosting is alleen onderdeel van de Opdracht als dit Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen is.

2. Je krijgt toegang tot een beheer panel op de server zodat je zelf ook toegang hebt tot de server ten behoeve van onderhoud of het communiceren met de hostingprovider in geval van technische problemen. Het is niet toegestaan de toegangsgegevens zonder toestemming van R A A Q T met derden te delen.

3. Wanneer jouw dataverkeer of de opslagcapaciteit door jouw toedoen, ten opzichte van anderen, onredelijk hoog is, kan R A A Q T, na een Schriftelijke waarschuwing, een toeslag in rekening brengen.

4. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van je website. Hieronder vallen in ieder geval het tijdig updaten van plug-ins, thema’s en softwareversies en het beveiligen van de website.

5. R A A Q T kan niet garanderen dat je server en je website te allen tijde bereikbaar en beschikbaar zijn. R A A Q T is hiervoor afhankelijk van een externe hostingprovider en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het offline zijn van de server van die hostingprovider.

6. De algemene voorwaarden van de hostingprovider gelden ook tegenover jou en maken deel uit van de hostingovereenkomst. Je vrijwaart R A A Q T voor alle schade en kosten die ontstaan doordat je deze voorwaarden niet naleeft.


Artikel 11 – Looptijd overeenkomst en beëindiging
1. De overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt.

2. Strippenkaarten hebben een looptijd voor bepaalde tijd. Overgebleven strippen vervallen aan het einde van de looptijd. Gekochte strippenkaarten kunnen niet worden gerestitueerd. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en daarmee niet overdraagbaar.

3. Bij tussentijdse beëindiging van een Opdracht zullen zowel de werkzaamheden/diensten die door R A A Q T worden verricht als de gemaakte kosten bij jou in rekening worden gebracht. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct voor jou zichtbaar zijn. Annuleer je voor de start van den Opdracht, dan heeft R A A Q T het recht tien procent (10%) van de opdrachtwaarde bij jou in rekening te brengen.

4. R A A Q T kan ervoor kiezen een bepaalde dienst niet langer meer aan te bieden. In dat geval kan R A A Q T de overeenkomst Schriftelijk beëindigen. R A A Q T zal hierbij een opzegtermijn van één (1) kalendermaand in acht nemen.

5. R A A Q T heeft het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van een rechter, te beëindigen als jij handelt in strijd met bepalingen uit de wet en/of deze algemene voorwaarden, als jij herhaaldelijk niet voldoet aan je betalingsverplichting, als er ten aanzien van jou faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken of als een leverancier van R A A Q T niet meer levert waardoor R A A Q T niet aan haar verplichtingen kan voldoen. R A A Q T is op geen enkele wijze gehouden tot het vergoeden van schade en kosten die door de opzegging ontstaan. Jouw betalingsverplichting voor de reeds door R A A Q T uitgevoerde werkzaamheden blijft bestaan.


Artikel 12 - Adverteren
1. Het behalen van geformuleerde doelstellingen is mede afhankelijk van het algoritme van (social) mediakanalen, advertentieplatforms en zoekmachines, de kwaliteit en beschikbaar van benodigde software, richtlijnen en beleid van derden en surfgedrag van personen. Deze externe factoren kunnen invloed hebben op de resultaten en de werkwijze van R A A Q T. Omdat R A A Q T geen enkele invloed heeft op deze externe factoren kan R A A Q T het succes van digitale media waaronder een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views en conversies, niet garanderen.

2. R A A Q T heeft het recht om in het belang van een goede uitvoering van de Opdracht, advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van jou te wijzigen.

3. Voor de uitvoering van de Opdracht is R A A Q T afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit en de richtlijnen, regels en het beleid van het advertentieplatform. R A A Q T zal bij de uitvoering van de Opdracht dan ook rekening houden met eventuele beperkingen die gesteld worden door het advertentieplatform.

Artikel 13 – Tarieven, facturatie en betaling
1. R A A Q T heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Natuurlijk ontvang je hierover vooraf bericht.

2. Er kan in termijnen gefactureerd worden.

3. De betalingstermijn van facturen bedraagt veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.

4. Facturen worden betaald via bankoverschrijving op het door R A A Q T aangegeven bankrekeningnummer of via een online betaalsysteem.

5. Bezwaren tegen de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.

6. In het geval je niet voldoet aan je betalingsverplichting ben je automatisch in verzuim en heeft R A A Q T het recht wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Daarnaast mag R A A Q T incassokosten van minimaal tien (10) procent met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) in rekening brengen. Ook heeft R A A Q T het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten, het gebruik van systemen te blokkeren, licenties van plug-ins in te trekken of de overeenkomst te beëindigen.

7. Jij hebt het recht het resultaat van de Opdracht te gebruiken voor het doel waarvoor de Opdracht is verstrekt, mits je voldaan hebt aan je betalingsverplichting.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Jij zorgt ervoor dat je bij het uploaden of aanleveren van afbeeldingen, logo’s, fonts, video’s, geluidsbestanden, teksten, ontwerpen etc. niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

2. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, huisstijlen en ontwerpen welke voortkomen uit de uitvoering van de Opdracht of welke via de website of social mediakanalen van R A A Q T getoond worden, berusten uitsluitend bij R A A Q T en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van R A A Q T openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of worden getoond aan derden.

3. Jij mag de door R A A Q T geproduceerde werken, waaronder begrepen: websites, grafische ontwerpen, rapporten en templates niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van R A A Q T, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk.

4. Wanneer R A A Q T, op jouw verzoek gebruik moet maken van intellectuele eigendomsrechten van een derde die geen partij is bij de overeenkomst, zorg jij voor de benodigde toestemming van die derde.

5. In het geval inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht doordat jij niet voldoet aan het genoemde in dit artikel en R A A Q T of een door R A A Q T ingeschakelde derde hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, dan zal jij R A A Q T of de ingeschakelde derde schadeloosstellen en alle kosten die hierbij gemaakt worden, geheel voor jouw rekening nemen. Jij vrijwaart R A A Q T en de door haar ingeschakelde derden voor deze aanspraken.

6. Partijen kunnen alleen Schriftelijk afspreken dat auteursrechten en overige rechten geheel of gedeeltelijk aan jou worden overgedragen. Is dit niet overeengekomen, dan heb jij enkel een gebruiksrecht (licentie). Jij mag in dat geval het resultaat van de Opdracht niet voor andere doeleinden gebruiken dan overeengekomen tenzij je hier vooraf Schriftelijk toestemming van R A A Q T voor hebt gekregen. Ook is het zonder vooraf gekregen Schriftelijke toestemming van R A A Q T niet toegestaan om wijzigingen aan het resultaat van de Opdracht aan te (laten) brengen.

7. R A A Q T mag resultaten van de Opdracht gebruiken voor promotionele doeleinden. R A A Q T mag bijvoorbeeld op haar website en/of social mediakanalen een verwijzing naar het resultaat van de Opdracht maken of het resultaat van de Opdracht of jouw handelsnaam of logo hierop delen.

8. Tenzij het resultaat van de Opdracht zich hier niet toe leent, heeft R A A Q T het recht op het resultaat van de Opdracht kenbaar te maken dat dit door haar gemaakt is.

9. Wanneer jij je niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, heeft R A A Q T het recht haar schade op jou te verhalen.


Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. R A A Q T is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de Opdracht als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van R A A Q T. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfstagnatie.

2. R A A Q T is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverlening van providers, netwerkexploitanten, advertentieplatformen en telecommunicatienetwerken.

3. R A A Q T is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door haar ingeschakelde derden.

4. R A A Q T is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat R A A Q T is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of aanwijzingen. . Ook voor schade die ontstaat door handelingen die jij zelf aan een website verricht, is R A A Q T niet aansprakelijk.

5. R A A Q T is tot slot niet aansprakelijk voor beveiligingsproblemen doordat jij gebruik maakt van niet ‘sterke’ wachtwoorden en inlogcodes.

6. In het geval R A A Q T voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding van jou een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden na beëindiging van de Opdracht.

8. Jij vrijwaart R A A Q T voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden. Dit geldt niet in geval de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld aan de kant van R A A Q T.


Artikel 16 – Onvoorziene omstandigheden en overmacht
1. Wanneer de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd door overmacht, onvoorziene omstandigheden of omstandigheden die voor risico van jou komen, kan van R A A Q T niet verwacht worden dat de Opdracht binnen de afgesproken termijn wordt afgerond. R A A Q T heeft in dat geval recht op verlenging van die termijn, ook als R A A Q T hier niet expliciet om vraagt.

2. Van onvoorziene omstandigheden of overmacht is naast het genoemde in de wet en jurisprudentie sprake bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van R A A Q T, uitval van of storingen in de telecommunicatie, internetverbinding of bij advertentieplatformen, niet of gebrekkige levering van partners van R A A Q T, brand en overheidsmaatregelen.

3. Wanneer een in lid 1 van dit artikel genoemde situatie gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen blijft bestaan of in het geval voorzien kan worden dat deze situatie langer dan zestig (60) dagen blijft bestaan, hebben beide Partijen het recht de Opdracht te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn. Wanneer R A A Q T haar verplichtingen inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze nog kan nakomen, zul jij de verrichte werkzaamheden/diensten en gemaakte kosten aan R A A Q T vergoeden.


Artikel 17 – Geheimhouding
1. R A A Q T zal door jou verstrekte inlogcodes en wachtwoorden vertrouwelijk behandelen en deze niet met derden delen. Geheimhouding wordt door R A A Q T ook opgelegd aan de door haar ingeschakelde derden.

2. R A A Q T mag de toegenomen kennis die voortvloeit uit de uitvoering van de Opdracht ook voor andere doeleinden gebruiken voor zover R A A Q T daarbij geen vertrouwelijke informatie van jou met derden deelt.


Artikel 18 – Privacy
1. Op deze algemene voorwaarden is ook de privacyverklaring van R A A Q T van toepassing. Deze is te lezen via mijn website.

2. R A A Q T zal de door jou verstrekte gegevens alleen gebruiken voor de doelen zoals omschreven in de privacyverklaring.


Artikel 19 – Klachten
1. Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van R A A Q T of een klacht hebt over de uitvoering van de Opdracht, dien je dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven Schriftelijk te melden bij R A A Q T.

2. R A A Q T zal uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

4. Een klacht ontslaat je niet van je betalingsverplichting.


Artikel 20 – Toepasselijk recht & forumkeuze
1. Op alle door R A A Q T gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Partijen zullen in eerste instantie zoveel mogelijk onderling opgelost worden. Lukt dit niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.